Häftgrund för plast 800R

566,00kr1.366,00kr

Häftgrund för plast 800R

UTMÄRKT VIDHÄFTNING PÅ PLAST

800R från Cromax är en transparent vidhäftningsförmedlare för användning på olackerad plast. Sammansättningen är baserad på klorerad polyolefin för att ge en utmärkt vidhäftning på utvändiga bildelar av plast. 800R kan användas som den är eller tonas med Centari MasterTints och Imron Fleet Line PowerTint.

EGENSKAPER

 • Kan appliceras direkt på avfettad, olackerad plast
 • Användningsfärdig
 • Extremt mångsidig

FÖRDELAR

 • Enastående vidhäftning på utvändiga plastdelar
 • Finns även som sprejburk 800RA
 • Toningsbar med Centari MasterTints och Imron Fleet Line PowerTint
 • Registrera dig som företagskund. Du erhåller då branschspecifika rabatter.
  Du får också tillgång till de artiklar som enligt lag endast får köpas av yrkesfolk.
  https://www.hesfarggross.se/registrera-dig-som-foretagskund/

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

Beskrivning

100Brandfarligt2 silhouete100 100Annan fara

Innehåller xylen
etylbenzen
5-metylhexan-2-one

Brandfarlig vätska och ånga.
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Irriterar huden.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skadligt vid inandning.
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Innehåller: epoxiharts (antal genomsn. molekylärvikt <= 700); Kan orsaka en allergisk reaktion.

Inhämta särskilda instruktioner före användning.
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/ heta ytor. Rökning förbjuden.
Inandas inte damm/ rök/ gaser/ dimma/ ångor/ sprej.
Använd skyddshandskar/skyddskläder /ögon/ansiktsskydd.
VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
Framkalla INTE kräkning.
Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.

Säkerhetsdatablad
Tekniskt Datablad

Vi samarbetar med SVEA för våra betallösningar.
https://www.svea.com/se/sv/start/

Ytterligare information

Vikt N/A
Mängd

1L, Spray 400ml

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Häftgrund för plast 800R”

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.