4CR 2K-HS Klarlack Matt

759,00kr

4CR 2K-HS Klarlack Matt

En 2:1 HS klarlack som ger en helmatt yta.

Glöm inte köpa till härdare.
– Härdare 0407 2:1
– Härdare 0408 3:1

Säkerhetsdatablad

Tekniskt datablad

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

Delbetalning från 80,00kr/månad

Artikelnr: 007-7220-1000 Kategorier: , Etiketter: , , ,

Beskrivning

100Brandfarligt2 100Annan fara

butylacetat
aromatnafta, medeltung
xylen
2,3-epoxypropyl neodecanoate
Reaction mass of pentamethyl-piperidyl sebacate

Brandfarlig vätska och ånga.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
· Skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Läs etiketten före användning.
Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor.
Rökning förbjuden.
Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/utrustning.
Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden
med vatten/duscha.
Förvaras inlåst.
Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella /
internationella föreskrifter.

Ytterligare information

Vikt 1 kg

Du kanske också gillar …

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.