Cromax Clear Semi Matt CC6010 1L

974,50kr

Cromax Clear Semi Matt CC6010 1L

PRODUKTBESKRIVNING Uppnå utmärkta resultat snabbare och enklare än någonsin. CC6020 Chroma Matt System Clear & CC6010 Chroma Semi Matt System Clear matchar varje reparation av matt finish – även för de ultralåga glansnivåerna. Med betydligt kortare torktider ökar detta klassens bästa system också verkstadens produktivitet.

Tekniskt Datablad

 

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

Delbetalning från 94,00kr/månad

Beskrivning

100Brandfarligt2 100Annan fara

Signalord: Varning
Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten
Innehåller polymera aspartat
n-butylacetat
dietylfumarat
bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl) sebakat
metyl 1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl sebakat
Faroangivelser
H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelser
P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/ heta ytor. Rökning förbjuden.
P261 Undvik att inandas damm/ ångor/ sprej.
P273 Undvik utsläpp till miljön.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder /ögon/ansiktsskydd.
P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P403 + P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.

Du kanske också gillar …

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.